TRAINORTHOT

TRAINORTHOT

TRAINORTHOT

Verejnost´

Print

Trainorthot - Nadnárodný online kurz s cieľom poskytnúť konkrétne odborné školenia pre profesionálov v oblasti liečby a patológie chodidla

Patológia nohy je považovaná za spoločenský problém európskej populácie, keďže ovplyvňuje vysoké percento ľudí medzi 40. až 70. rokom života. 35% týchto patológií je natoľko závažných, že si vyžadujú ortopedickotechnickú zdravotnú starostlivosť (EUROSHOE Project GIRD-CT-200-00343).

Väčšinu z 25 000 spoločností v ortopedickotechnickom sektore Európy tvoria malé alebo stredné podniky, ktoré musia dbať na zlepšovanie zručností a kvalifikácie svojich zamestnancov, ak sa chcú adaptovať na rastúce pracovné nároky a zároveň požiadavky nových zákazníkov. Napriek tomu ortopedická technika je konfrontovaná s mnohými prekážkami v oblasti základného teoretického vzdelávania a praktickej výučby, čo môže viesť k menšej prispôsobivosti profesionálov z tohto odboru voči súčasným spoločenským potrebám.

V oblasti ortotiky nohy sa vzdelávacie programy a kategorizácia ortopedickotechnických odborníkov a ich kompetencií a zručností v jednotlivých európskych krajinách líšia. Najvýznamnejšie rozdiely sú medzi severnými, južnými a východnými regiónmi Európy. Naviac obmedzená dostupnosť školení v materinskom jazyku je často prekážkou vo vzdelávaní pre mnohých profesionálov i študentov. Ďalšou charakteristickou črtou v tejto oblasti je slabá komunikácia medzi jednotlivými členmi klinického tímu (lekármi predpisujúcimi starostlivosť a ortopedickými technikmi ako poskytovateľmi služieb), čo je dôsledok ich rozdielnych vedomostí a zručností.

Hlavným cieľom projektu TrainOrthot je preto vytvoriť a validizovať nadnárodný e-learningový (dištančný) vzdelávací program prispôsobený vzdelávacím potrebám rôznych európskych krajín v oblasti ortotiky nohy, a to tak, aby boli prevzaté a využité výsledky z predchádzajúceho výskumného projektu INNOFOOT (Inovatívna liečba porúch chodidla COLL-CT-2006-030468). V rámci projektu INNOFOOT boli zhromaždené školiace materiály a následne vytvorený všeobecný nadnárodný sylabus.

V rámci projektu TrainOrthot budú vytvorené a prakticky overené 4 vzdelávacie programy prispôsobené pre slovenských, českých, španielskych a anglických odborníkov pôsobiacich v oblasti ortotiky nohy. Okrem toho bude tiež vytvorený program pre študentov ortopedickej techniky na odborných školách za účelom sprístupnenia vzdelania, z ktorého budú môcť čerpať počas svojho ďalšieho profesionálneho pôsobenia. Odborníci spomedzi zúčastnených partnerov tohto nadnárodného projektu budú pôsobiť ako lektori kurzov, čo umožní preklenúť rozdiely medzi výskumnými a vzdelávacími inštitúciami a firmami z praxe (najmä malými a strednými podnikmi) so zreteľom na nové technológie a používanie inovatívnych materiálov.