TRAINORTHOT

TRAINORTHOT

TrainOrthot: Nadnárodný online kurz s cieľom poskytnúť konkrétne odborné školenia pre profesionálov v oblasti liečby a patológie nohy

Print

Patológia nohy je považovaná za spoločenský problém európskej populácie, keďže ovplyvňuje vysoké percento ľudí medzi 40. až 70. rokom života. Vysoké percento (35%) týchto patológií je natoľko závažných, že si vyžadujú ortopedickotechnickú starostlivosť.

Väčšinu z 25 000 spoločností v ortopedickotechnickom sektore Európy tvoria malé alebo stredné podniky, ktoré musia dbať na zlepšovanie zručností a kvalifikácie svojich zamestnancov, ak sa chcú adaptovať na rastúce pracovné nároky a zároveň požiadavky nových zákazníkov. Napriek tomu ortopedická technika je konfrontovaná s mnohými prekážkami v oblasti základného teoretického vzdelávania a praktickej výučby, čo môže viesť k menšej prispôsobivosti profesionálov z tohto odboru voči súčasným spoločenským potrebám.

V oblasti ortotiky nohy sa vzdelávacie programy a kategorizácia ortopedickoprotetických odborníkov a ich kompetencií a zručností v jednotlivých európskych krajinách líši. Najvýznamnejšie rozdiely sú medzi severnými, južnými a východnými regiónmi Európy. Navyše obmedzená dostupnosť školení v materinskom jazyku je často prekážkou vo vzdelávací pre mnohých profesionálov i študentov. Charakteristickou črtou v tejto oblasti je tiež slabá komunikácia medzi jednotlivými členmi klinického tímu, čo je dôsledok ich rozdielnych vedomostí a zručností.

Na základe týchto informácií sa konzorcium 5 partnerov rozhodlo spojiť svoje sily a pomôcť v oblasti liečby a patológie nohy. Konzorcium zlučuje týchto partnerov:

P0 APTO Asociácia Pracovníkov Technickej Ortopédie
P1 UTB Univerzita Tomáše Bati v Zlíne
P2 IBV Instituto de Biomecánica de Valencia
P3 ISPO International Society for Prosthetics and Orthotics
P4 UoS University of Salford


Hlavným cieľom projektu je vytvoriť a validizovať nadnárodný e-learningový (dištančný) vzdelávací program prispôsobený vzdelávacím potrebám rôznych európskych krajín v oblasti ortotiky nohy a to tak, aby boli prevzaté a využité výsledky z predchádzajúceho výskumného projektu INNOFOOT (Inovatívna liečba porúch chodidla). V rámci projektu INNOFOOT boli zhromaždené školiace materiály a následne vytvorený všeobecný nadnárodný sylabus. Časť týchto tréningových materiálov je založená na zbierke kníh (Orthopedische Schoontechniek) publikovanej holandskou profesijnou asociáciou NVOS, ktorá súhlasila s jej využitím pre vzdelávanie v rámci projektu TrainOrthot.


Projekt TrainOrthot je financovaný z Európskej Únie v rámci programu celoživotného vzdelávania v trvaní 2 roky.
V súčasnom projekte TrainOrthot boli vytvorené a prakticky overené 4 vzdelávacie programy prispôsobené pre slovenských, českých, španielskych a anglických odborníkov pôsobiacich v oblasti ortotiky nohy. Okrem toho bol tiež vytvorený program pre študentov ortopedickej techniky na odborných školách za účelom sprístupnenia vzdelávania, z ktorého môžu čerpať počas svojho ďalšieho profesionálneho pôsobenia.

Po úvodnom stretnutí a odštartovaní projektu nastal významný krok 16.1.2013, kedy sa konalo druhé pracovné stretnutie konzorcia v španielskej Valencii. Konzorcium sa stretlo, aby sumarizovalo a hodnotilo výsledky obdobia prvého roku trvania projektu, ktoré skončilo 30.11.2012. Počas tohto obdobia projektoví partneri pracovali na definovaní potrieb a vytváraní obsahu kurzu. Učebný obsah sa tvoril na základe analýzy potrieb krajín zúčastnených na projekte v spolupráci s ďalšími asociáciami a inštitúciami.

Na základe tejto analýzy bola definovaná nasledujúca obsahová štruktúra e-learningového kurzu:
Modul 1: Úvod a vyšetrovanie ľudského tela,
Modul 2: Patológie nohy,
Modul 3: Zaznamenávanie tvaru a veľkostí nohy,
Modul 4: Plány ortopedických pomôcok pre nohu,
Modul 5: Kopytá pre ortopedickú obuv,
Modul 6: Úvod do výroby ortopedickej obuvi,
Modul 7: Úpravy ortopedickej obuvi a ortopedických vložiek.

Druhé pracovné stretnutie konzorcia bolo vnímané ako cenná príležitosť stretnúť sa, vzájomne sa informovať, rekapitulovať napredovanie projektu, prediskutovať zistenia, vyjasniť si otvorené otázky a zosúladiť a dohodnúť sa na nasledujúcich krokoch. Ďalší postup teda zahrňoval preklad tréningových materiálov do príslušných národných jazykov, vytvorenie štruktúry online platformy a implementovanie vzdelávacích materiálov a obsahu do tejto platformy.

Tretie pracovné stretnutie v máji 2013 potvrdilo potrebu sústredenia sa na definitívnu finalizáciu platformy. Následne sa v Českej republike, Slovenskej republike, Veľkej Británii a Španielsku uskutoční pilotné testovanie a validizácia vytvorených kurzov. Pilotný kurz, ktorý sa následne konal, začal 23.9.2013 trval 7 týždňov a úspešne bol ukončený 15.11.2013. Verzia pre verejnosť prešla záverečnou úpravou a pripravila sa k dispozícii od januára 2014.

Záverečné stretnutie konzorcia sa realizovalo 7.11.2013 v Bratislave a zúčastnili sa ho zástupcovia všetkých partnerov konzorcia. Na stretnutí sa prezentovali výsledky celého projektu s prihliadnutím na ciele, ktoré si konzorcium stanovilo a úspešne naplnilo. Pilotný kurz prebehol v poriadku a jeho výsledky sa stanú podkladom na zlepšenie vzdelávacích potrieb v jednotlivých krajinách partnerov. 

V prípade Vášho záujmu o bližšie informácie týkajúce sa tohto projektu, ako aj účasti na online školeniach sa môžete informovať u členov konzorcia. Svojich lokálnych partnerov môžete kontaktovať prostredníctvom emailu, kde ako predmet emailovej správy uvediete: projekt TrainOrthot na nasledujúcich emailových adresách:

Slovenská republika: CLOAKING
Česká republika: CLOAKING
Veľká Británia: CLOAKING
Španielsko: CLOAKING