TRAINORTHOT

TRAINORTHOT

KONZORCIUM PROJEKTU TRAINORTHOT REKAPITULOVALO VÝSLEDKY ZA PRVÝ ROK TRVANIA PROJEKTU

Print

Druhé pracovné stretnutie konzorcia projektu TrainOrthot, financovaného v rámci programu Leonardo, sa uskuto čnilo dňa 16. januára 2013 v Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) v španielskej Valencii.

Midterm Meeting

Cieľom tohto projektu je vytvoriť jednotlivé moduly medzinárodného online kurzu dištančného vzdelávania v ortotickej liečbe patológií nohy pre profesionálov a študentov ortopedickej techniky v rôznych krajinách Európy. Táto iniciatíva sa usiluje zmenšiť rozdiely v ortopedickotechnickej starostlivosti o nohu medzi európskymi štátmi, ich vzdelávacími programami, kategorizáciou ortopedickotechnických profesionálov, ich kompetenciami a zručnosťami. Okrem toho má projekt ambíciu poskytnúť odborníkom v tejto oblasti vzdelávaciu základňu a trenéning, ktoré im umožnia prispôsobiť sa neustále vyvíjajúcemu sa trhu a požiadavkám zákazníkov. Následne, v septembri 2013, sa uskuto ční pilotné testovanie a validizácia vytvorených kurzov v Českej republike, Slovenskej republike, Veľkej Británii a Španielsku.

TrainOrthot stavia na výsledkoch dosiahnutých v predchádzajúcom výskumnom projekte INNOFOOT (Inovatívna liečba porúch nohy – COLL-CT-2006-030468). Projekt INNOFOOT vyprodukoval tréningové materiály a všeobecné sylaby, ktoré sa špecificky nevenovali konkrétnym profesionálnym profilom rôznych krajín. Časť týchto tréningových materiálov je založená na zbierke kníh (Orthopedische Schoentechniek) publikovanej holandskou profesijnou asociáciou NVOS, ktorá súhlasila s jej použitím pre vzdelávanie v rámci projektu TrainOrthot.

Konzorcium sa stretlo, aby sumarizovalo a hodnotilo výsledky obdobia prvého roku trvania projektu, ktoré skončilo 30. novembra 2012. Počas tohto obdobia projektoví partneri pracovali na definovaní potrieb a vytváraní obsahu kurzu. Učebný obsah sa tvoril na základe analýzy potrieb krajín zúčastnených na projekte (Českej republiky, Slovenskej republiky, Veľkej Británie a Španielska), v spolupráci s profesijnými asociáciami a vzdelávacími inštitúciami týchto krajín v oblasti ortopedickej techniky, ako aj Medzinárodnou spoločnosťou pre protetiku a ortotiku (ISPO) so sídlom v Bruseli. Na základe tejto analýzy bola definovaná nasledujúca obsahová štruktúra e-learningového kurzu:

 • Modul 1: Úvod a vyšetrovanie ľudského tela,

 • Modul 2: Patológie nohy,

 • Modul 3: Zaznamenávanie tvaru a veľkostí nohy,

 • Modul 4: Plány ortopedických pomôcok pre nohu,

 • Modul 5: Kopytá pre ortopedickú obuv,

 • Modul 6: Úvod do výroby ortopedickej obuvi,

 • Modul 7: Úpravy ortopedickej obuvi a ortopedických vložiek.

Druhé pracovné stretnutie konzorcia bolo vnímané ako cenná príležitosť stretnúť sa, vzájomne sa informovať, rekapitulovať napredovanie projektu, prediskutovať zistenia, vyjasniť si otvorené otázky a zosúladiť a dohodnúť sa na nasledujúcich krokoch.

Počas nasledujúcich mesiacov sa konzorcium projektu sústredí na preklad tréningových materiálov do príslušných národných jazykov, vytvorenie štruktúry online platformy a implementovanie vzdelávacích materiálov a obsahu do tejto platformy.

Záujemcovia o účasť na pilotnom testovaní môžu kontaktovať svojho lokálneho partnera projektu ohľadne informácií o registrácii (dostupnosti a podmienkach).

Ako predmet emailovej správy je potrebné uviesť: Info o pilotnom TrainOrthot projekte.

Svojich lokálnych partnerov môžete kontaktovať na nasledujúcich emailových adresách:

 • Slovenská republika: CLOAKING

 • Česká republika: CLOAKING

 • Veľká Británia: CLOAKING

 • Španielsko: CLOAKING

Za obsah tohto článku zodpovedá vydavateľ. Európska komisia nie je zodpovedná za akékoľvek použitie horeuvedených informácií.