TRAINORTHOT

TRAINORTHOT

Trainorthot - 3. Pracovné stretnutie projektového konzorcia; Vývoj e-learningovej platformy

Print

Tretie pracovné stretnutie konzorcia Leonardo projektu TrainOrthot ("Nadnárodný online kurz s cieľom poskytnúť konkrétne odborné školenia pre profesionálov v oblasti liečby patológií nohy.") sa uskutočnilo v Zlíne, Českej republike, v priestoroch Univerzity Tomáše Bati v máji 2013.

Cieľom tohto projektu je vytvorenie nadnárodného online kurzu zameraného na ortotickú liečbu patológií nohy pre profesionálov a študentov pôsobiac ich v oblasti ortopedickej techniky v rôznych krajinách Európy.

Táto iniciatíva sa usiluje zmenšiť rozdiely v oblasti ortopedickej techniky zameranej na liečbu nohy medzi európskymi krajinami, konkrétne rozdiely medzi vzdelávacími programami, kategorizáciou profesionálov pracujúcich v ortopedickej technike, ako aj ich schopnosťami a zručnosťami. Zároveň má projekt ambíciu poskytnúť profesionálom v tejto oblasti edukačnú bázu a tréning, ktoré im umožnia lepšie sa prispôsobiť vyvíjajúcemu sa trhu a požiadavkám zákazníkov.

TrainOrthot stavia na výsledkoch získaných v predchádzajúcom výskumnom projekte INN OFOOT (Inovatívna liečba porúch nohy COLL-CT-2006-030468). V rámci projektu INNOFOOT boli vytvorené školiace materiály so všeobecným sylabom, ktorý neodrážal špecifiká profesných profilov jednotlivých krajín. Časť týchto materiálov vychádza z knižnej zbierky (‘Orthopedische Schoentechniek’) publikovanej holandskou asociáciou ortopedický ch technikov NVOS, ktorá súhlasila s ich použitím v rámci projekt u TrainOrthot.

Počas prvého roka trvania projektu (december 2011 – november 2012), národné a nadnárodné profesné asociácie a vzdelávacie inštitúcie doňho zapojené pracovali na identifikácii vzdelávacích potrieb rôznych krajín zúčastnených na projekte (Česká republika, Slovenská republika, Veľká Británia a Španielsko) a na prispôsobení obsahu kurzu týmto lokálnym potrebám. Stretnutie konzorcia v Zlíne umožnilo partnerom sumarizovať a zhodnotiť progres dosiahnutý počas ostatných 5 mesiacov realizácie projektu. Počas tohto obdobia (január – máj 2013) partneri pracovali na prekladoch pôvodnej anglickej verzie vzdelávacích materiálov do ostatných troch jazykov (španielčiny, češtiny a slovenčiny), na vytváraní štruktúry online platformy a jej napĺňaní obsahom edukačných materiálov. E-learningové platformy v národných jazykoch budú dokončené do konca júna 2013.

Tretie pracovné stretnutie konzorcia bolo partnermi vnímané ako cenná príležitosť osobne sa stretnúť, vzájomne sa informovať a rekapitulovať doterajšie napredovanie projektu, ako aj prediskutovať doterajšie zistenia, vyjasniť si otvorené otázky a dohodnúť sa na ďalšom postupe.

Počas nadchádzajúcich mesiacov sa konzorcium projektu sústredí na defitívnu finalizáciu online platformy. Následne sa v Českej republike, Slovenskej republike, Veľkej Británii a Španielsku uskutoční pilotné testovanie a validizácia vytvorených kurzov. Pilotný kurz bude trvať 7 týždňov, od konca septembra do začiatku novembra 2013.


E-learningový kurz má nasledujúcu štruktúru:

Modul 1: Úvod do vyšetrovania ľudského tela

Modul 2: Patológie nohy

Modul 3: Zaznamenávanie tvaru a veľkosti nohy

Modul 4: Návrhy ortopedickej obuvi

Modul 5: Obuvnícke kopytá

Modul 6: Úvod do výroby ortopedickej obuvi

Modul 7: Úpravy ortopedickej obuvi a vložiek


V prípade, že máte záujem zúčastniť sa na pilotnom kurze , kontaktujte svojho lokálneho partnera ohľadne dostupnosti a podmienok účasti v kurze. Do názvu vašej emailovej správy uveďte: Informácie o pilotnom TrainOrthot.


Svojich lokálnych partnerov môžete kontaktovať na nasledujúcich emailových adresách:

Česká republika: cernekova @ft.utb.cz

Slovenská republika: CLOAKING

Španielsko: CLOAKING

Veľká Británia: CLOAKING

 

 

TrainOrthot je dvojročný projekt financovaný Európskou úniou v rámci programu celoživotného vzdelávania. Koordinátorom projektu je APTO (Asociácia pracovníkov technickej ortopédie, Slovenská republika) a projektový tím tvoria ešte ďalší štyria partneri: ISPO (Medzinárodná spoločnosť pre protetiku a ortotiku so sídlom v Bruseli), UTB (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne, Česká republika), IBV (Inštitút biomechaniky vo Valencii, Španielsko) a UoS (University of Salford, Veľká Británia).

Obsah tejto publikácie reprezentuje výhradne názor autora.

Európska komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií v nej obsiahnutých.